Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2019

07:31
"Jak jest się brzydkim to trzeba ciągle udowadniać, że jest się nieszkodliwym. Że nie ma się złych zamiarów. I można się od tego bardzo zmęczyć".

Pawełek, lat 6

April 25 2019

21:47
serduszko myśli już o piątku i chyba nie da mi zasnąć. 
21:45
2345 7080 460
Reposted byensomme ensomme
21:44
2343 fe78 460
21:43
2342 9640 460
dlaczego musi być tak pięknie zawsze?
Reposted byBucefalsiostrzycascorpixgrubastonietakirmelinberciksoundaddicted
21:42
2341 e0c8 460
Reposted byinzyniernanagoPaseroVirus
20:48
3661 4350 460
Reposted frommagdenvja magdenvja viahormeza hormeza
20:47
9315 476d 460
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viahormeza hormeza
20:14
7702 d8e5 460
Reposted frommsofall msofall viahormeza hormeza
20:14
1090 3441 460

March 31 2019

22:55
22:36
22:21
22:08
21:56
9886 4eba 460
Patrick Swayze odpoczywa ze swoim kotem w końcowej fazie walki z rakiem.
Reposted byinspiracyjna inspiracyjna
20:56
0803 c2e0 460
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
20:54
1312 7651 460
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
20:54
1433 2e1d 460
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
20:53
2293 4e56 460
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
20:51
3021 ec1a 460
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl