Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 23 2017

21:36
Dzisiaj nie wierzę w życie pozakołdrowe.
— z głowy
Reposted fromraita raita viapersona-non-grata persona-non-grata
11:41
5764 cdf3 460
Reposted fromlouve louve viaPoranny Poranny
10:58
Miałem dziś sen erotyczny. Był taki realny. *,*
Reposted bypersona-non-gratapartyhardorgtfo

September 22 2017

16:23
Życie ci nie miłe?
Reposted byniskowo niskowo
14:22
6648 e7cc
Reposted frombeer beer viaanabee anabee
14:22
Już jesień i latawców klucz
a w kinach tyle pustych miejsc
z niedawnych zdarzeń ścieram kurz
babiego lata wątłą sieć
i jestem wiatrem, śpiewam wiatr
i jestem łąką, trawy źdźbłem
jak biały jacht w nieznany płynę dzień.
— Janusz Kondratowicz / Anna Jantar
Reposted fromcudoku cudoku viamysteryblackcat mysteryblackcat
14:22
1538 6e31 460
Reposted fromscorpix scorpix viamysteryblackcat mysteryblackcat
14:22
13:53
5027 f615 460
Reposted fromsavatage savatage viahormeza hormeza
13:52
3839 79aa 460
Reposted fromsavatage savatage viahormeza hormeza
11:37

Nie chce mi się.

Reposted bynaturalgingersanitasdissapointedbutnotsuprisedbukazlakhaldivilaluna
11:29
6086 f793 460
The Swiss Alps, Switzerland
Reposted fromsavatage savatage viahormeza hormeza
11:27
8370 4b32 460
11:26
11:26
6509 cbec 460
Reposted fromrol rol viachopinfeldziarz chopinfeldziarz
11:23
3444 e0ca 460
Reposted fromtfu tfu viafelicka felicka
11:23
8077 9e88 460
Reposted fromhagis hagis viafelicka felicka
11:22
3296 1c99 460
Reposted fromsiegmunda siegmunda viagreywolf greywolf
11:21
6119 404f 460
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagreywolf greywolf
11:21
6505 6939
Reposted fromAnalnyKarambol AnalnyKarambol viagreywolf greywolf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl